วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรายวิชาการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "รากฐานศิลปะแห่งชีวิต" ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรจาก อาจารย์อนุพันธ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะบำบัดในแนวมนุษยปรัชญา เป็นวิทยากรในการสัมมนา

🎤 จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

👩‍🏫 รายวิชา ECC๑๓๐๓ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นักศึกษาชั้นปีที่​ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย​ คณะ​ครุศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​สวนสุนันทา​ในรายวิชาการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภ