ประวัติเพิ่มเติม

ประวัติการศึกษา

·   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
·   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
·   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
·   นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2552
·   ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

ตำแหน่งบริหาร

·   พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
·   พ.ศ. 2558 ถึง 2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
·   พ.ศ. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
·   พ.ศ. 2554-2557 หัวหน้าสาขาวิทยุกระจายเสียง ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
·   พศ. 2549-2550 หัวหน้าศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก

ภาพตนเองLast modified: Friday, 26 November 2021, 1:31 PM