ประวัติการศึกษา
•ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
•ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
•นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
•นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
•ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Available courses

ข่าวและประกาศของเว็บ

15th National & International Conference

       15th National & International Conference (online presentation) submission and payment duration is December 1, 2021 - January 31, 2022 (Until 3.00 PM). The date for payment due is December 1-31, 2021 (Early bird) and January 1-31, 2022(Until 3.00 PM). Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

        Conference Topics:
        1. Humanities and Social Science
        2. Education
        3. Science and Technology
        4. Business Administration

        http://conference.grad.ssru.ac.th/